Utveckla ledningsgruppen

Hur medlemmarna i en ledningsgrupp samspelar är direkt avgörande för produktiviteten och trivseln i hela företaget.

Huset är en praktisk och lösningsfokuserad modell som ger en välfungerande grupp. Ledningsgruppen behöver precisera sitt uppdrag så att det blir tydligt, klargöra arbetsformer och roller samt skapa spelregler för konflikter. Och individerna behöver lära känna varandra på ett djupare plan och fundera över sitt engagemang, sina åtaganden och hur man samarbetar med de andra i gruppen. Målet är en ledningsgrupp där alla tar ansvar för helheten och samspelar utan prestige, för verksamhetens bästa.

Arbetet med ledningsgruppen genomförs genom ett antal möten. Antalet varierar beroende på om ledningsgruppen är helt nybildad, kommit en bit på vägen eller fastnat i osunda mönster. Erfarenhetsmässigt vet vi att det behövs mellan fem och åtta tillfällen för att systematiskt identifiera, klargöra och behandla frågor eller hinder av betydelse för att få ledningsgruppen att fungera optimalt. Varje möte leds av en utbildad Husethandledare vars uppgift är att hjälpa ledningsgruppen att strukturera, att spegla gruppmedlemmarnas beteenden och vägleda så att varje individ får en röst. Ett vanligt uppdrag kan se ut så här:

Basinsats – tre dagar på internat

Tillsammans diagnostiserar gruppmedlemmarna vilka byggblock i Huset den behöver arbeta med för att utvecklas. Därefter tar ledningsgruppen tag i de områden som diagnosen pekar på och börjar bygga upp gruppen – konkret, på plats, med hjälp av de verktyg och övningar som finns i Huset. Genom olika tester får gruppmedlemmarna också kunskap om gruppens personlighetsmässiga sammansättning samt hur de som individer reagerar i konfliktsituationer.

Uppföljning 1

Husethandledaren möter gruppen på hemmaplan. Dels för att hjälpa gruppen att fortsätta bygget av ledningsgruppen, dels för att stämma av om ord och handling hänger ihop. Arbetar ledningsgruppen på det sätt som beslutats eller tar det dagliga arbetet över?

Uppföljning 2

Husethandledaren möter gruppen på hemmaplan. Dels för att hjälpa gruppen fortsätta bygget av ledningsgruppen, dels för att hjälpa dem behålla de nya mönster och arbetssätt som uppstår under byggets gång.

Uppföljning 3

Husethandledaren deltar som observatör under ett ledningsgruppsmöte och ger efter mötet feedback kring önskade och oönskade beteenden och mönster som ledningsgruppen vill bryta eller utveckla. I samband med mötet förs även en diskussion om ytterligare insatser behövs.

Huset – ett ledningssystem

Huset är en del av ett ledningssystem. Medlemmarna i en ledningsgrupp ingår även i andra arbetsgrupper. Ibland har de också en egen ledningsgrupp som de i sin tur leder. Därför blir ledningsgruppens medlemmar länkar och kulturbärare mellan olika grupper i företaget. Huset och dess tydliga struktur bidrar till att skapa ett gemensamt arbetssätt och ett gemensamt språk kring grupputveckling i hela företaget. Som medarbetare blir det lättare att bidra till gruppens utveckling när känslan av sammanhang och helhet blir tydligare. Arbetet med ledningsgruppen blir därmed en viktig kugge och en del av det övriga utvecklingsarbetet med grupper i företaget.

grupper

Jag vill gärna blir kontaktad

Ledningsgruppen
Sending