Struktur handlar inte om att kontrollera det okontrollerbara, det vill säga hur människor på förhand ska reagera. Struktur utgör en trygg ram inom vilken gruppmedlemmarna får stanna upp, vågar reflektera, är tysta, ger och tar feedback, lyssnar, är oense, studerar varandras beteende och bestämmer hur de vill gå vidare. En tydlig struktur snabbar på gruppen utveckling i positiv riktning.  Få chefer är utbildade att hantera gruppdynamiska processer. På en arbetsplats kan det därför vara betydligt bättre att luta sig mot en beprövad struktur. Då slipper man onödiga missförstånd och annat tjafs som lätt kan uppstå när gruppdynamiken får härja fritt. Basta!